Note 6
Bankinnskudd, trekkrettigheter

2022:BLUE:20212020
Bankinnskudd, klientkonto kapitalforvaltning16 41119 845 208 438
Bankinnskudd DnB41 087 79159 567 87962 663 486
Depositum leie Anthon B Nilsen16 08716 07116 068
Sum bankinnskudd og kontanter:BLUE:41 120 28859 603 79562 887 992

Bundne midler
Herav utgjør bundne midler kr 32 722 692