Årets aktiviteter
og resultater

SAMLET VURDERING AV PRIORITERINGER, RESSURSBRUK, RESULTATER OG MÅLOPPNÅELSE

MPK har hatt god måloppnåelse på daglig drift i 2022.

Gjennom pandemien opplevde MPK en relativt stor utskiftning av personalet. Vi har imidlertid klart å rekruttere godt kvalifiserte medarbeidere. Med en strukturert plan for opplæring og kompetanseoverføring har MPK lykkes med å redusere kompetanserisiko og sårbarhet i virksomheten. Kompetansesituasjonen vurderes som overveiende god.

MPK har gjennom prioriteringer klart å opprettholde god daglig drift. Rett pensjon og rett premie til riktig tid har vært det viktigste, i tillegg til å ha en god kunde- og medlemsservice.

På slutten av 2022 skiftet virksomheten navn fra Pensjonstrygden for sjømenn til Maritim pensjonskasse. Det ble i den forbindelse etablert et større prosjekt som skulle sørge for god gjennomføring av navneskiftet, med de omfattende oppgavene det førte med seg. Navneendringen ble gjennomført til planlagt tid, kost og kvalitet.

MPK mottok i april 2022 et revisjonsbrev for regnskapsåret 2021 uten anmerkninger.

Antall aktive medlemmer var i 2022 tilbake på omtrent samme nivå som før pandemien.

I mill. kr20182019202020212022
Premieinntekter9541 0191 0611 1151194
Statstilskudd4640353127
Finansinntekter1111310-25
Pensjonskostnader-975-979-992-1 029-1 063
Administrasjon-36-36-40-44-49
:BLUE:Resultat per 31.12.-1055778384
:BLUE:Reguleringsfond per 31.12.218273349432516

Premieinntektene var 78 mill. kroner (7,0 %) høyere i 2022 enn i 2021. Økningen skyldes at vi hadde i gjennomsnitt 1400 flere medlemmer gjennom året, i tillegg til at lønnsøkninger medførte økt premieinntekt pr. medlem. Pensjonskostnadene økte med 34 mill. kroner (3,3 %) grunnet årlig regulering av pensjoner. I tillegg trekker negativ avkastning av fondsforvaltningen ned, slik at resultatet i 2022 endte på 84 mill. kroner.

MPK er hele tiden opptatt av sikkerhetsarbeidet. I 2022 har det vært gjennomført mindre beredskapsøvelser i regi av responsmiljøet for sektoren. I tillegg har vi gjennomført phishing-øvelser internt.

Vi har implementert systemer og rutiner for å følge opp GDPR. Det er ikke avdekket avvik i 2022, og vi konkluderer med at kravene i personopplysningsloven etterleves.

Vår langsiktige målsetting er at tilnærmet 100 % av alle søknader om pensjon skal gjøres via selvbetjeningsløsningen. I 2022 nådde denne andelen 94 %.

2022 har vært et utfordrende år i kapitalmarkedene. Geopolitisk uro og høy inflasjon har sendt rentene opp og markedene markant ned. Fondsforvaltningen har i 2022 gitt en negativ avkastning på 25,3 mill. kroner. Avkastningen på –6,3 % endte 1,2 prosentpoeng svakere enn referanseindeksen. Forvaltning av porteføljene har skjedd i henhold til reglement og styrevedtatt strategi.

Innkrevingsarbeidet gir fortsatt gode resultater. Tap på krav utgjorde henholdsvis kun 0,05 % av fakturert premie og 0,007 % av utbetalte pensjoner i 2022. Det er totalt bokført 355 700 kroner i tap på krav.

Administrasjonskostnadene i 2022 endte 5,0 mill. kroner lavere enn det styrevedtatte budsjettet. Et prosjekt som innebar kjøp av infrastruktur og drift som en tjeneste fra Intility, ble gjennomført med lavere kostnader enn budsjettert. I tillegg endte årets lønnskostnader på et lavere nivå enn budsjettert grunnet ubesatte stillinger gjennom deler av året samt refusjon av sykepenger.

Årets høydepunkter og milepæler

Påbud om hjemmekontor oppheves

Fra 1. februar fjernes påbudet om hjemmekontor, og vi vender tilbake til arbeid på kontoret.

Kjøp av infrastruktur som tjeneste

Vi gjennomfører en vellykket overføring av driften og forvaltningen av IT-infrastruktur til ekstern tjenesteleverandør. Dette reduserer sårbarheten og sikrer stabil og sikker drift av IT-systemene våre.

Vellykket gjennomføring av regulering av pensjoner etter nytt regelverk

Pensjonene blir for første gang i juni 2022 regulert med en faktor som beregnes som et gjennomsnitt av lønns- og prisvekst. Tidligere ble pensjonene under utbetaling regulert med lønnsveksten, fratrukket en fast faktor på 0,75 prosentpoeng.

Styret vedtar nytt navn for virksomheten

Forslaget om nytt navn behandles i styret, og saken sendes til Arbeids- og inkluderingsdepartementet for endelig godkjenning. Med ny lov om pensjonsordning for arbeidstakere til sjøs, som trådte i kraft 1.1.2020, ble spørsmålet om et mer oppdatert og tilpasset navn på ordningen aktualisert. Våren 2022 jobbet administrasjonen frem et forslag til nytt navn.

Pensjonstrygden for sjømenn skifter navn til Maritim pensjonskasse

Virksomheten skifter 15. desember navn til det mer tidsriktige, kjønnsnøytrale og selvforklarende Maritim pensjonskasse.

Fondsforvaltning 2022

Fondsforvaltningen i 2022 har gitt en negativ avkastning på 6,3 % som var 1,2 % svakere enn referanseindeksene for porteføljen.

Markedsverdien på porteføljen var til sammen 482 mill. kroner pr. 31.12.22.

Portefølje

AvkastningMarkedsverdi
202020212022202020212022
TOTAL5,34 %2,97 %-6,30 %283 212373 293482 094
:BLUE:Aksjer6,89 %28,49 %-7,36 %27 388113 058143 068
:IN:Norske 5,49 %25,87 %-6,09 %22 77338 62551 329
:IN:Globale 14,03 %19,65 %-8,10 %4 61574 43391 740
:BLUE:Obligasjoner5,30 %-0,39 %-7,03 %203 313233 180290 068
:IN:Norske5,24 %-0,17 %-2,83 %179 76289 446116 867
:IN:Globale5,78 %-1,14 %-9,75 %23 551133 734173 201
:BLUE:Pengemarked1,87 %0,53 %1,60 %11 98037 05448 957

*) Pengemarked inkluderer kontanter

**) Likviditetsportefølje 2020 = 40,530 mill kr

***) Endring i strategi gjennomført i oktober/november 2021