Direktørens beretning

2022 har vært et spennende år for virksomheten. Vi har hatt god og stabil drift, og vi har oppnådd våre mål og resultatkrav. Samtidig har vi fått på plass mange nye medarbeidere, og drevet storstilt opplæring og kompetansebygging. Videre har vi lagt ut drift og forvaltning av IT-infrastrukturen til ekstern leverandør. På tampen av 2022 skiftet vi også navn.

Det siste året har vi sett en økning i antall medlemmer i alle segmenter. I kundesegmentet passasjerskip er antall aktive medlemmer tilbake på omtrent samme nivå som før pandemien. Dette ga pensjonsordningen høyere inntekter enn det som var budsjettert. Pensjonsutbetalingene var på nivå med året før. Finansresultatet ble preget av krigen i Ukraina, råvaremangel, stigende renter og førte til negativ avkastning på porteføljen. Totalt sett endte likevel resultatet på budsjett. Våre prognoser viser at ordningen vil gå med et årlig overskudd i størrelsesorden 100–150 mill. kroner de neste fem årene.

Nytt navn

Den 15. desember skiftet Pensjonstrygden for sjømenn navn til Maritim pensjonskasse. Dette var en stor milepæl for hele organisasjonen. Et navneskifte har vært et tema i lengre tid, men ble særlig aktuelt da ny lov ble iverksatt 1.1.2020. Navnebyttet betyr at vi har fått et navn som forteller hvem vi er, og hvem vi er til for. Maritim pensjonskasse er et kjønnsnøytralt navn som bedre favner dagens brede medlemsmasse. For å gjenspeile navnet har vi utviklet en ny visuell identitet og nye nettsider hvor kunder og medlemmer kan finne nyttig informasjon.

Organisasjonen

Etter en større utskiftning av bemanningen under koronapandemien har vi lykkes med å få på plass godt kvalifiserte og dyktige nye medarbeidere. I 2022 har vi hatt kompetanse som satsingsområde, og har jobbet mye med overføring av kompetanse til nye medarbeidere og styrke kompetansen på alle fagområder. Det er etablert en faggruppe innenfor pensjonsområdet, og vi har gjennomført flere fagsamlinger for hele virksomheten. Sårbarheten er betydelig redusert ved at vi har fått bygget opp overlappende kompetanse innenfor alle fagområder. Utover det faglige har vi vært opptatt av å styrke følelsen av fellesskap og tilhørighet, og vi har arrangert mange sosiale samlinger og aktiviteter. Rett før jul etablerte vi til og med Maritim pensjonskasses badstueforening.

Vi har nå et godt team med engasjerte og faglig sterke medarbeidere, og en organisasjon som er godt rustet for tiden fremover.

Forvaltning og drift

I februar 2022 gjennomførte vi en vellykket flytting av drift og forvaltning av IT-infrastrukturen til ekstern leverandør. Som liten virksomhet med begrenset IT-miljø har vi hatt utfordringer med å holde oss oppdatert på den tekniske utviklingen og hatt risiko knyttet til ressurssårbarhet. Etter overflytting har driften vært stabil, og de ansatte opplever å få god IT-støtte. Med dette grepet har vi styrket IT-sikkerheten og redusert ressurs- og kompetansesårbarheten.

Pensjonsrettighetene blir regulert hvert år slik at verdien opprettholdes over tid. For første gang i 2022 ble alderspensjonene som var under utbetaling, regulert med gjennomsnittet av lønns- og prisveksten i samfunnet. De nye reguleringsreglene gir en jevnere regulering og hindrer at pensjonistene får redusert kjøpekraft i år med lav reallønnsvekst. Over tid er det forventet at de nye reglene vil gi samme resultat som den tidligere reguleringen med lønnsvekst fratrukket en fast faktor på 0,75 %. De systemmessige tilpasningene av reguleringen i MPK ble gjennomført uten kjente feil.

I 2022 gjennomførte vi en ny kunde- og medlemsundersøkelse. Resultatene fra undersøkelsene viser at det er rom for å øke kundenes og medlemmenes tilfredshet. Blant annet ønsker opptjenende medlemmer mer informasjon om sine rettigheter. Vi har derfor i 2023 planlagt utsendelser til visse aldersgrupper for å gi dem målrettet informasjon og for å skape en økt bevissthet om ordningen. Ifølge undersøkelsen er det spesielt viktig å nå de yngre aldersgruppene. Undersøkelsen viser også at våre kunder og medlemmer ønsker en forbedret brukeropplevelse i portalene, på nettsidene og i appen.

Vi har også sett på muligheten for en forbedret prosess for innrapportering av premie med integrasjon mot a-meldingen, hvor vi blant annet kan innhente inntektsopplysninger til grunnlag i premieoppgaver/faktura. Sistnevnte vil forenkle kundenes innrapportering til MPK og samtidig gi hyppigere og raskere data til medlemsportalen. Tiltaket forutsetter imidlertid at a-meldingen utvides med ett felt for å kunne registrere skip. Signalene fra registereier er at dette tidligst kan prioriteres i 2025.

I året som kommer, vil vi fortsette arbeidet med å styrke vår organisasjon og levere gode tjenester for våre kunder og medlemmer.

Jeg vil takke alle mine medarbeidere for deres innsats og engasjement i året som er gått, og gleder meg til at vi sammen tar fatt på oppgavene i 2023.

 

Hilsen,

GEIR BØ

Direktør