Styrets beretning

Da lov om pensjonsordning for arbeidstakere til sjøs ble endret 1. januar 2020, ble det naturlig også å endre navnet på virksomheten. Den 15. desember 2022 endret virksomheten navn fra «Pensjonstrygd for sjømenn» til «Maritim pensjonskasse». «Maritim pensjonskasse» gjenspeiler i større grad dagens medlemsmasse, som er betydelig endret siden ordningen ble etablert i 1949.

Styrets sammensetning

Maritim pensjonskasse (MPK) har et styre på fem medlemmer. Styrets medlemmer med personlige varamedlemmer oppnevnes av Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID) for fire år om gangen, senest for perioden 1.5.2020–30.04.2024.

To medlemmer med varamedlemmer oppnevnes etter forslag fra arbeidstakernes organisasjoner, og to medlemmer med varamedlemmer oppnevnes etter forslag fra rederienes organisasjoner. Det femte medlemmet er styrets leder, som utpekes av AID.

Pensjonskassens daglige leder er direktør Geir Bø. Daglig leder har rett og plikt til å delta i styremøtene, men har ikke stemmerett.

Styrets oppgaver

Styret leder Maritim pensjonskasse i samsvar med lov av 3. desember 1948 om pensjonsordning for arbeidstakere til sjøs.

Styret har ansvar for å utvikle den overordnede strategien for virksomheten. Styret har også det overordnede ansvaret for driften innenfor de rammene som er trukket opp av departementet når det gjelder formål, innhold og former for virksomhetsutøvelse.

Styret godkjenner budsjett, årsrapport og årsregnskap og har ansvar for at ordningens ressurser forvaltes på en forsvarlig måte.

Pensjonskassens reguleringsfond forvaltes av styret. Reglement for fondsforvaltning fastsettes også av styret.

I økonomiinstruksen er det også bestemmelser om styrets forhold til departementet og virksomhetens daglige leder.

Oppgaver og rammeverk

Maritim pensjonskasse forvalter en egen lovbestemt pensjonsordning som ble vedtatt 3.12.1948, og som hører administrativt inn under AID.

Administrasjonen av ordningen holder til i Oslo og har som hovedoppgave å beregne og fakturere premie, ivareta og forvalte opptjente rettigheter og utbetale pensjon til alle berettigede til rett tid. Viktige oppgaver utover dette er å informere og veilede arbeidsgivere og arbeidstakere til sjøs samt forvalte ordningens fondsmidler på en betryggende og god måte.

Årets resultater/økonomi

Samlede inntekter i 2022 utgjorde 1221 mill. kroner, mot 1146 mill. kroner foregående år. Antall medlemmer, beregnet som et årlig gjennomsnitt, har økt med 1400 i 2022 sammenlignet med 2021, og er sammen med årlig lønnsvekst hovedforklaringen på økte inntekter. Det er segmentet passasjerskip som står for nesten hele økningen i antall medlemmer. Dette som følge av en normalisering av markedssituasjonen etter to år preget av koronapandemien. Passasjerskip er et segment med relativt lav inntekt (og premie) pr. medlem, slik at økning i premieinntekter er noe lavere enn medlemsøkningen skulle tilsi. Statens tilskudd til krigsfartstillegg er nedadgående og utgjorde i 2022 26,9 mill. kroner, mot 30,7 mill. kroner året før.

Totale kostnader for 2022 utgjorde 1112 mill. kroner. Dette er 39 mill. kroner høyere enn i 2021 og skyldes regulering av pensjoner.

Avkastning fra finansielle investeringer var i 2022 på minus 27 mill. kroner. Dette er en markant nedgang sammenliknet med året før som følge av et urolig år i finansmarkedene.

Markedsverdien på verdipapirporteføljen var 482 mill. kroner pr. 31.12.2022.

Årsresultatet for 2022 ble 83,5 mill. kroner. Reguleringsfondet, som utgjør ordningens samlede egenkapital, var 516 mill. kroner pr. 31.12.2022.

Sikkerhet og beredskap

Det foretas jevnlig risikovurderinger, og det planlegges tiltak knyttet til kjente sårbarheter. MPK har et kriseplanverk med beskrivelser av hvordan vi skal håndtere hendelser knyttet til de identifiserte typer scenarioer som kan ramme virksomheten.

MPK ivaretar og dokumenterer egen digital sikkerhet gjennom interne risikovurderinger, samt gjennom arbeidet med internkontroll av informasjonssikkerhet i henhold til metoden som bygger på ISO 27000.

I 2022 har ekstern leverandør overtatt drift og forvaltning av IT-infrastruktur for å redusere sårbarhet knyttet til sikkerhetskompetanse og ressurser. Overgangen til ekstern leverandør har vært vellykket, og driften er svært stabil.

MPK har i 2022 gjennomført beredskapsøvelser av mindre omfang, herunder phishing-øvelser.

Virksomheten er opptatt av sikkerhet i både arbeidsprosesser, digitale systemer, infrastruktur og kultur. Styret vurderer at MPK har en god helhetlig sikkerhet i digitale verdikjeder, og at den iboende risikoen i virksomheten er moderat.

MPK har systemer og rutiner for å sikre at behandling av personopplysninger er i samsvar med personopplysningsloven, og igangsetter tiltak der det er nødvendig ut fra en risikovurdering. Det er ikke avdekket avvik i 2022.

Styrets arbeid i 2022

Styret har hatt fire møter i 2022. I tillegg har styrets leder deltatt i de faste etatsstyringsmøtene med Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

På hvert styremøte behandles ordningens økonomi, utviklingstrekk og måloppnåelse sett opp mot de kravene som virksomheten er underlagt fra departementet, samt interne mål. De senere årene har sårbarhetsanalyse vært en viktig del av økonomirapporteringen.

I 2022 har styret lagt særlig vekt på tiltak for å redusere sårbarhet knyttet til personell og kompetanse, forvaltning av fondsmidlene i et krevende år for kapitalmarkedene samt ordningens økonomi i et langtidsperspektiv.

Organisasjonen

MPK har som mål å ha kompetente og endringsdyktige ledere og medarbeidere som bidrar til at organisasjonens mål nås.

Ved utgangen av 2022 hadde MPK 22 ansatte. Gjennomsnittsalderen var 49,6 år.

MPK har tradisjonelt hatt en svært stabil ansattgruppe. Dette endret seg under koronapandemien, og virksomheten opplevde en betydelig utskiftning av personalet. Man erfarte at koronasituasjonen og hjemmekontorjobbing over tid svekket tilhørighet til arbeidsplassen, og at en del ansatte derfor så mulighetene for å prøve seg på nye utfordringer utenfor virksomheten. De to siste årene har det vært jobbet mye med rekruttering, og MPK har lykkes med å få på plass godt kvalifiserte og dyktige nye medarbeidere.

Som liten virksomhet er MPK sårbare for utskiftning av bemanning og tap av kompetanse. Det har vært jobbet mye med å sørge for overlappende kompetanse på viktige fagområder og å dokumentere arbeidsprosesser og rutiner. Virksomheten har klart å opprettholde god daglig drift og samtidig gjennomført helt nødvendige prosjekter. Med mange nye medarbeidere har styrking og utvikling av fagkompetansen vært satsingsområde i 2022. Det er etablert en faggruppe for å sikre kompetanseoverføring til nyansatte og kompetansebygging og -utvikling for øvrige ansatte. Faggruppen avholder jevnlige fagmøter og -samlinger for pensjonsområdet, og det er i tillegg innført to felles fagdager i året for hele virksomheten. Faglig tema er satt opp som fast punkt på de månedlige allmøtene. Styret vurderer kompetansesituasjonen som god.

Virksomheten hadde et relativt høyt sykefravær i 2022. Hovedårsaken er noen tilfeller av langtidsfravær, samtidig som det gjennom deler av året har vært flere tilfeller av koronarelatert korttidsfravær. Som liten virksomhet slår få tilfeller ut på statistikken. For eksempel utgjør ett fravær i full stilling nærmere 5 %. Langtidsfraværene har vært fulgt opp, og det har vært tilrettelagt for arbeid så langt som mulig. Ingen av sykefraværene var arbeidsrelatert. Fraværet for 2022 endte på 8,3 %, hvorav det legemeldte fraværet utgjorde 6,4 % og det egenmeldte fraværet 1,9 %.

Virksomheten jobber kontinuerlig med å forebygge og redusere sykefravær. Det siste året har oppmerksomheten spesielt vært rettet mot å styrke arbeidsmiljøet etter koronapandemien og arbeid på hjemmekontor over lang tid. Det har vært arrangert samlinger, og MPK har økt hyppigheten av sosiale treff og aktiviteter betydelig. Tilbudet om felles trening på jobb samt tilbud om fysikalsk behandling mot egenandel, er gjenopptatt. Det er lagt til rette for at ansatte kan jobbe hjemmefra ved behov, men ikke som en fast ordning.

MPK er opptatt av inkludering og mangfold i virksomheten og legger blant annet til rette for at ansatte som ønsker det, kan fortsette i arbeid så lenge som mulig. I 2022 har ingen ansatte gått av med avtalefestet pensjon eller med uførepensjon. Ved utlysning av ledige stillinger oppfordres alle kvalifiserte å søke uten hensyn til kjønn, alder, funksjonsevne, nasjonal og etnisk bakgrunn og arbeids- og livserfaring. Kvalifiserte søkere med innvandrerbakgrunn og søkere som oppgir å ha redusert funksjonsevne eller hull i CV-en, innkalles til intervju. Imidlertid har man ikke lykkes med å rekruttere nye ansatte fra denne målgruppen.

Det har ikke forekommet noen arbeidsulykker i løpet av året.

Redegjørelse for arbeidet med likestilling

1. Tilstand for kjønnslikestilling

Ved utgangen av 2022 var antall ansatte 22, hvorav 12 var kvinner. Andelen midlertidig ansatte var 5 %, ingen av disse var kvinner. Andelen deltidsansatte var 9 % likt fordelt mellom menn og kvinner. Antall uker med foreldrepermisjon i 2022 var 11, og det var kun menn som tok ut denne permisjonen.

Hvert år kartlegges tilstanden for kjønnslikestilling i virksomheten i forbindelse med MPKs bidrag til likestillingsredegjørelsen til Prop. 1 S. Siste kartlegging ble utarbeidet 3. kvartal 2022, og vises i tabellen under. Kartleggingen er basert på tall pr. 1.10.2021. På dette tidspunktet var det 20 ansatte i virksomheten.

Resultatet av kartleggingen høsten 2022 viser at det var minimal forskjell mellom kvinners og menns lønn totalt i virksomheten. Kvinners andel av menns lønn når øverste leder er medregnet, utgjør 98,1 %. Når øverste leder tas ut, er kvinners lønn høyere enn menns lønn og utgjør 107,8 %. Dette er en økning fra 2020, da kvinners lønn utgjorde 102,1 %.

I gruppen for saksbehandlere, som utgjør størsteparten av de ansatte, ligger kvinner lønnsmessig over menn og utgjorde 107 % av menns lønn. Dette er en økning fra 2020, da kvinners andel av menns lønn var 105,5 %.

Kvinners snittlønn totalt i virksomheten økte med nær 7 % (6,9 %) fra 2020 til 2021. En viktig årsak til dette er at virksomheten har rekruttert kvinner til stillinger som er høyere lønnet, og samtidig rekruttert menn i stillinger på et noe lavere lønnsnivå. I tillegg er det noen flere kvinner enn menn i høyere lønnede stillinger.

På tidspunktet for kartleggingen var det lik andel kvinner og menn i virksomheten. Kjønnsbalansen er senere noe endret som følge av en større utskifting i bemanningen. Ved utgangen av 2022 var andelen kvinner totalt i virksomheten 55 %. Andelen kvinnelige ledere (øverste leder ikke medregnet) var 50 %. Blant saksbehandlerne var andelen kvinner 60 %.

Det var ingen ufrivillig deltid.

2. Arbeidet for likestilling og mot diskriminering 

MPK har som målsetting å ha et inkluderende og utviklende arbeidsmiljø med vekt på mangfold og likestilling, og å hindre diskriminering på arbeidsplassen.

Arbeidet med likestilling og mangfold er forankret i virksomhetens lønns- og personalpolitikk, og hensynet til likestilling og ikke-diskriminering er godt innarbeidet i rutiner og retningslinjer.

Virksomheten gjennomfører årlig en kartlegging og intern analyse av forholdene for å sikre likestilling og hindre diskriminering. Kartleggingen og analysen gjøres i samarbeid med de tillitsvalgte og verneombudet. Resultatet av kartleggingen gjennomgås i ledelsen. På bakgrunn av det som kommer frem i kartleggingen, utarbeides det tiltak. Som liten virksomhet med få ansatte er forholdene oversiktlige og enkle å kartlegge, og tiltak er enkle å iverksette.

I lønns- og personalpolitikken legges det stor vekt på hensynet til likestilling og ikke-diskriminering, og det arbeides hele tiden for at alle ansatte skal ha like muligheter for utvikling av kompetanse, lønn og karriere.

Spørsmål relatert til likestilling er tema i medarbeiderundersøkelser og medarbeidersamtaler. Virksomheten har retningslinjer og varslingssystem for å hindre diskriminering, trakassering og seksuell trakassering. I medarbeiderundersøkelsene får de ansatte spørsmål om de har opplevd trakassering, uønsket oppmerksomhet eller diskriminering.

Vi er særlig oppmerksomme på at ansatte i fødsels- eller omsorgspermisjon ikke skal henge etter i lønnsutviklingen, og at de skal ha samme muligheter til utvikling i oppgaver og kompetanse som øvrige ansatte.

Som en liten virksomhet har vi utfordringer når det gjelder å øke mangfoldet i virksomheten. Vi har spisset teksten i stillingsannonsene, og vi har, i tråd med retningslinjer og lokal personalpolitikk, innkalt kvalifiserte søkere som har oppgitt at de tilhører målgruppen, eller hvor dette på annen måte har kommet frem, til intervju. De siste to årene har det vært en betydelig utskifting av personalet, og flere nye ansatte er blitt rekruttert. Vi har imidlertid ikke klart å øke mangfoldet vesentlig. Vi ser blant annet at norskkravene er til hinder for mange utenlandske jobbsøkere. Vi vil være særlig oppmerksomme på dette og vurdere kravene til kvalifikasjoner i rekrutteringsprosessene fremover. MPK bidrar i inkluderingsdugnaden.

Den årlige undersøkelsen har ikke avdekket kjønnsbaserte ulikheter når det gjelder lønn eller andre forhold. Det er ikke kommet frem områder med utfordringer knyttet til kjønn eller diskriminering i medarbeiderundersøkelsen eller på andre måter. Ingen av de ansatte oppgir at de har opplevd trakassering eller diskriminering. I medarbeiderundersøkelsen oppgir de ansatte at de har god balanse mellom arbeidsliv og familie/fritid.

Fremover vil vi legge vekt på å øke mangfoldet i virksomheten. Ettersom vi normalt gjennomfører få ansettelsesprosesser, er det vanskelig å tallfeste et mål. Imidlertid har vi målsetting om å øke mangfoldet i løpet av en 2–4-årsperiode.

Som offentlig virksomhet er vi opptatt av at hensynet til likestilling og ikke-diskriminering skal ivaretas i alt vårt løpende arbeid. MPK har som mål at ordningens kunder og medlemmer og øvrige som er i kontakt med oss, skal få likeverdig tilbud og service. Nettsidene våre er tilpasset kravene til universell utforming, og viktig informasjon om ordningen finnes på både engelsk og nynorsk. Lokalene våre er tilrettelagt for personer i rullestol og øvrige med nedsatt funksjonsevne.

Påvirkning på ytre miljø

MPK har systemer for å skille avfallstypene papir, restavfall, glass og metall, plast, lysrør, batterier og toner til kopimaskin. Det kildesorteres for å redusere mengden restavfall. Virksomheten har returordning for IT-utstyr.

Det benyttes fjernvarme, og energiforbruket i kontorlokalene begrenses ved at alle lys slukkes når lokalene forlates om kvelden, og ved at temperaturen senkes i helger.

Det gjennomføres svært få tjenestereiser, og så langt som mulig avholdes eksterne møter digitalt.

MPK velger miljøfyrtårnsertifiserte produkter og andre miljøvennlige alternativer så langt det er mulig.

Pensjonskassens fond

Pensjonskassens reguleringsfond forvaltes av styret etter lov om arbeidstakere til sjøs § 14. Stortinget vedtok 18. desember 2020, med virkningsdato fra 1. januar 2021, en lovendring som gir styret ansvar for å fastsette reglement for fondsforvaltningen i MPK tilpasset reglene for innskuddspensjonskasser.

Kapitalforvaltningen ledes av en investeringskomite i MPK på mandat fra styret. Investeringskomiteen ledes av direktøren i MPK. Virksomheten bruker ekstern forvaltning og får bistand fra eksterne konsulenter fra Grieg Investor til å velge ut forvalterne og overvåke disse løpende. Grieg Investor utfører også rapporteringen.

MPK har som overordnet mål å maksimere den langsiktige avkastningen på investert kapital i henhold til vedtatt investeringsstrategi. MPK legger til grunn at god avkastning over tid er avhengig av en bærekraftig utvikling i økonomisk, miljømessig og samfunnsmessig forstand.

Pr. 31.12.2022 var reguleringsfondet på 516 mill. kroner, hvorav 482 mill. kroner er plassert i ulike verdipapirfond. Fondet er forvaltet slik at det ligger innenfor rammene i fondsreglementet og den styrevedtatte fondsforvaltningsstrategien.

Framskrivning av pensjonstrygdens inntekter og utgifter

Økonomien i pensjonsordningen er basert på et utligningsprinsipp, noe som innebærer at utgiftene dekkes av løpende inntekter. Ordningen har dermed ikke kapitaldekning for sine forpliktelser beregnet etter vanlige forsikringstekniske prinsipper.

Ordningens inntekter er svært sensitiv for konjunktursvingninger og sysselsettingen til sjøs.

For å få et best mulig bilde av ordningens fremtidige økonomi, herunder av statens garantiansvar, er det gjort beregninger av fremtidige pensjonsutbetalinger og premieinntekter.

Prognosemodellen for premieinntekter, som er utviklet av Oslo Economics, baserer seg på de ulike makroøkonomiske parameterne som påvirker ordningens inntekter (oljepris, arbeidsledighet, BNP, trend, sesongvariasjoner, lønnsvekst og G-regulering). Basert på prognosemodellen vil inntektene i 2023 ligge noe høyere enn i 2022, grunnet et høyere antall medlemmer ved inngangen til året. I de påfølgende årene er det lagt til grunn en liten reduksjon i antall aktive medlemmer, men nivået på årlige premieinntekter opprettholdes som følge av forventet lønnsvekst blant medlemmene.

Rundt halvparten av våre medlemmer jobber i offshore-sektoren. Dette er en sektor med relativt høyt lønnsnivå, og en vesentlig nedgang i sysselsettingen innen offshore er den største usikkerhetsfaktoren når det gjelder ordningens fremtidige økonomi.

Anslag for pensjonsutbetalinger er beregnet av aktuarfirmaet Gabler. Ut fra aktuarberegningene forventes det at antall pensjonister de neste årene vil ligge på omtrent samme nivå som i 2022, og at økning i pensjonskostnadene i 2023 i all hovedsak vil skyldes den årlige reguleringen av løpende pensjoner.

Tilskuddet etter lovens § 15 er beregnet til å utgjøre 22,8 mill. kroner i 2023. Dette vil reduseres med 2 til 3 mill. kroner hvert år fremover, til det når lovens minimum på 8 mill. kroner. Faktisk tilskudd for 2022 utgjorde 26,9 mill. kroner.

Budsjettert resultat for 2023 er 120 mill. kroner, og det er forventet at ordningen vil gå med et årlig overskudd i størrelsesorden 100-150 mill. kroner de påfølgende år. Ifølge framskrivningen vil reguleringsfondet være på 1,15 mrd. kroner i 2027.

Fortsatt drift

Etter styrets oppfatning gir det fremlagte resultatregnskapet og balansen med tilhørende noter en riktig oversikt over MPKs økonomiske utvikling og finansielle stilling. Pensjonsordningen er statsgarantert, og årsregnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift.

Disponering av årets resultat

Årets overskudd på 83,5 mill. kroner tilføres reguleringsfondet i henhold til lov om pensjonsordning for arbeidstakere til sjøs § 14.