Styring og kontroll av virksomheten

MPK vurderer å ha god styring og kontroll på virksomheten. Det er ikke identifisert vesentlige avvik i internkontrollen. Riksrevisjonen konkluderer med at internkontrollen i MPK er god, og at de har kunnet bygge sin revisjon på denne. Også i 2021 mottok MPK en ren revisjonsberetning.

Helhetlig risikostyring

MPK jobber kontinuerlig med å forbedre rutiner og kontroller knyttet til våre prosesser. Målet med arbeidet er å ha en oppdatert oversikt over virksomhetens risikoområder og å tilfredsstille kravene i økonomiregelverket. To ganger årlig gjennomgår ledergruppen det overordnede risikobildet, som dokumenteres i en risikomatrise. Risikomatrisen dekker alle strategiske mål, systemer, prosesser og regelverk. De identifiserte risikoene i 2022 er håndtert med risikoreduserende tiltak.

De viktigste risikoene og tilhørende tiltak i 2022 har vært knyttet til:
 1. Risiko knyttet til ressurs- og kompetansesårbarhet
  • sørge for oppdaterte og dokumenterte rutinebeskrivelser til enhver tid
  • drive kompetansedeling og ha back up-ressurser
  • føre en aktiv lønns- og personalpolitikk
  • leie inn IT-ressurser for å kompensere for utfordringer med å rekruttere
 2. Risiko for at vi ikke får engasjert nok utviklerressurser på grunn av stramt marked
  • inngå en kontrakt med tanke på å kjøpe utvikling som en tjeneste
 3. Risiko for at fremtidig tilknytningsform ikke er avklart før unntak fra SRS (statlige regnskapsstandarder) utløper i 2027
  • synliggjøre konsekvens og bidra til fremdrift
 4. Risiko for manglende ivaretagelse av GDPR
  • følge opp GDPR i virksomheten systematisk og strukturert
  • ha en årlig gjennomgang av informasjonssikkerhet i ledergruppen
  • ta opp GDPR som tema på allmøter
 5. Risiko for at tjenester og informasjon ikke er tilstrekkelig tilpasset medlemmenes og medlemsvirksomhetenes økte behov
  • sende ut målrettet informasjon for å skape en økt bevissthet om ordningen
  • sørge for forbedrede brukeropplevelser i portal, nettside og app
 6. Sårbarhet knyttet til pensjonsutbetalinger – sykdom, uventet fravær og turnover
  • drive opplæring for å sikre overlappende kompetanse
  • dokumentere og vedlikeholde rutinebeskrivelser
 7. Risiko knyttet til manglende ivaretagelse av EØS-regelverk, internasjonale forpliktelser og andre relevante lover og forskrifter
  • følge opp eventuelle omgjøringer og prinsippsaker i Trygderetten
  • gjennomføre årlig kontroll mot maritimt Aa-register for å avdekke feil i innrapporteringen
  • følge opp mål og resultater
  • ha god internkontroll
 8. Risiko for at MPK ikke kan øke produktiviteten ytterligere uten å få tilført nye oppgaver, fordi prosessene allerede er automatisert og vi er på minimumsbemanning
  • opprettholde automatiseringsgraden
  • påta oss nye oppgaver dersom det er mulig
 9. Fondsforvaltning – risiko for at fondsforvaltningen ikke forvaltes på en ansvarlig måte
  • følge styrets investeringsstrategi og anbefalinger fra rådgiver

Virksomhetens overordnede risikostyring og internkontroll er forelagt styret, og vedtatt.

Økonomi- og virksomhetsstyring

MPKs økonomirapportering er basert på et periodisert regnskap etter Norsk regnskapsstandard (NRS). I det månedlige virksomhetsstyringsmøtet gjennomgår ledelsen resultat- og målkort, regnskap/budsjett, utviklingstrekk i medlemsmassen og rammebetingelser. Status for avtalte aktiviteter og prosjekter, ulike statistikker samt oppfølging av organisasjonsinterne tiltak blir gjennomgått samtidig.

Etatsstyring

Det gjennomføres årlig to etatsstyringsmøter med Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID). I vårmøtet er årsrapporten hovedtema, mens i høstmøtet er virksomhetsrapporten sentral.

I styringsdialogen med AID har kompetansesituasjonen og pensjonsordningens økonomi i et langtidsperspektiv vært sentrale temaer.

Resultater i 2022

MPK har hatt god måloppnåelse i 2022. Vi har opprettholdt tilgjengelighet og svartid for våre kunder og medlemmer. Målrettet arbeid med kompetanseoverføring og -utvikling har gitt gode resultater, og fagkompetansen er betydelig styrket.