Note 10
Pensjoner

202220212020
Adm. premie43 60845 26447 653
Innbetalt pensjonspremie AFP *)0377 190397 111
Arbeidsgiverandel1 660 0671 131 3911 524 904
Netto pensjonskostnad :BLUE:1 703 6751 553 8451 969 668

*) SPK har gått over til en ny pensjonsmodell fra 01.01.2022. Pensjonspremien fra SPK for 2022 inneholder ingen fordeling av premie AFP og arbeidsgiverandel. Årets arbeidsgiverandel inkluderer pensjonspremie AFP.

MPKs ansatte er medlemmer av Statens pensjonskasse (SPK), og pensjonsordningen er finansiert gjennom innbetalinger til SPK. Det foreligger ingen pålitelig måling og allokering av forpliktelser og midler i ordningen. Regnskapsmessig blir ordningen derfor behandlet som en innskuddsbasert pensjonsordning hvor premiebetalinger kostnadsføres løpende og ingen avsetninger foretas i regnskapet. Samlet premiesats for pensjonsinnskudd til SPK i 2022 var 12,80 %. Premiesatsen for 2021 var 12,30 %.

Virksomhetens pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i lov om obligatorisk tjenestepensjon.