Nøkkeltall

De siste ti årene har pensjonsordningen vært preget av en jevn nedgang i antall pensjonister, og dette medførte frem til 2018 et fallende nivå på pensjonsutbetalingene.

Utviklingen av premieinnt. og pensjonsutbet.

Pensjonsutbetalinger

Premieinntekter

Regnskap

20222021202020192018201720162015201420132012
INNTEKTER I ALT (mill. kr.):BLUE:12211 146109510591 00095710411147115911711242
Herav premie fra arbeidstaker405375362351334317336353350341306
Herav premie fra rederier789740698668620587643723728706640
Herav tilskudd fra staten (§ 15)27313540465362718190100
Herav garantitilskudd (§ 8)---------26215
Herav korrigering beregnet tilskudd---------8-19
:BLUE:KOSTNADER I ALT (mill. kr)11121 0721 0321 0151 0111 0191 04010871 1241 1741 249
Herav pensjoner10471 0119759649619729961 0341 0791 1341 204
Herav tilbakebetaling av premie161717151411896710
Herav administrasjon4944403636353644393335
:BLUE:NETTO FINANSPOSTER-251013111111457
:BLUE:RESULTAT (mill. kr)84837755-10-6016139--
:BLUE:FOND I ALT (mill. kr)516432349273218227287286225186186
Herav grunnfond-----186186186186186186
Herav reguleringsfond5164323492732184110110039--

De siste ti årene har pensjonsordningen vært preget av en jevn nedgang i antall pensjonister, og dette medførte frem til 2018 et fallende nivå på pensjonsutbetalingene. Nedgangen har de siste årene i all hovedsak vært i gruppen pensjonister med livsvarige ytelser, en gruppe med lav pensjonsutbetaling pr. måned. Den store gruppen av pensjonister under 67 år har vært stabil. Økte utbetalinger som følge av årlig regulering av pensjoner har fra 2020 mer enn veiet opp for effekten av færre pensjonister. Pensjonskostnadene viser derfor en marginal økning i 2022 sammenlignet med foregående år.

Premieinntektene varierer i takt med antall aktive medlemmer, som historisk i stor grad har endret seg i samsvar med aktiviteten innenfor offshoresektoren. Høy aktivitet i årene 2012–2014 (19 100 aktive medlemmer i 2014) ble etterfulgt av år med redusert aktivitet som følge av oljekrisen (13 600 aktive medlemmer i 2017). De siste årene har høy oljepris bidratt til å opprettholde aktivitetsnivået i offshorenæringen, og i perioden 2020–2022 har det gjennomsnittlige antall aktive medlemmer vært stabilt på ca. 15 000.
Segmentet passasjerskip var i 2020–2021 preget av koronarestriksjoner og redusert sysselsetting, men dette endret seg fra våren 2022. Ved utgangen av året er antall aktive medlemmer oppe på samme nivå som før koronapandemien.

I sum har dette medført en styrket økonomi for ordningen, og det forventes at ordningens reguleringsfond vil øke med 100–150 mill. kroner pr. år de neste fem årene.