Årsregnskap 2022

Premieinntekter og tilskudd

MPKs samlede premieinntekter og tilskudd i 2022 utgjorde 1 221 mill. kroner, mot 1 146 mill. kroner foregående år. Årsaken til inntektsøkningen er et høyere antall medlemmer innenfor segmentet passasjerskip, i tillegg til en generell inntektsvekst blant våre medlemmer. Foruten et fast tilskudd på 8 mill. kroner får ordningen kun midler fra staten til å dekke et krigsfartstillegg. Samlet tilskudd er nedadgående og utgjorde 27 mill. kroner i 2022, mot 31 mill. kroner året før.

Avkastninger fra finansielle investeringer

Finansielle investeringer hadde i 2022 en negativ avkastning på 25 mill. kroner. Dette skyldes svak avkastning i både aksje- og obligasjonsmarkedet. Markedsverdien på verdipapirporteføljen var 482 mill. kroner pr. 31.12.2022.

Pensjonsutbetalinger og driftskostnader

Totale kostnader for 2022 utgjorde 1 112 mill. kroner, som er 39 mill. kroner høyere enn i 2021. Dette skyldes økte pensjonskostnader som følge av årlig regulering av alle løpende pensjoner.

Årsresultatet for 2022 ble 84 mill. kroner. Samlet egenkapital pr. 31.12.2022 var 516 mill. kroner.

RESULTATREGNSKAP

Note202220212020
Premieinntekter11:LINK:https://aarsrapport2022.pts.no/noter/note-11-premieinntekter/1 193 914 0791 115 470 2481 060 787 169
Tilskudd fra staten12:LINK:https://aarsrapport2022.pts.no/noter/note-12-tilskudd-fra-staten-asd/26 900 00030 700 00035 000 000
:BLUE:Sum premieinntekter og driftsinntekter1 220 814 0791 146 170 2481 095 787 169
Renteinntekt, utbytte og avkastning5:LINK:https://aarsrapport2022.pts.no/noter/note-5-investeringer-i-finansielle-instrumenter-vurdert-til-virkelig-verdi/3 105 8905 598 2115 424 911
Verdiendringer på investeringer5:LINK:https://aarsrapport2022.pts.no/noter/note-5-investeringer-i-finansielle-instrumenter-vurdert-til-virkelig-verdi/-29 798 3613 971 8867 103 201
Realisert gevinst og tap på investeringer5:LINK:https://aarsrapport2022.pts.no/noter/note-5-investeringer-i-finansielle-instrumenter-vurdert-til-virkelig-verdi/112 698220 174194 669
:BLUE:Sum netto resultat fra finansielle investeringer-26 579 7729 790 27112 722 781
Pensjonsutbetalinger13:LINK:https://aarsrapport2022.pts.no/noter/note-13-pensjonsutbetalinger-til-medlemmer-av-pensjonstrygden/-1 062 962 027-1 028 933 099-991 692 976
:BLUE:Sum pensjonsutbetalinger-1 062 962 027-1 028 933 099-991 692 976
:BLUE:Resultat av pensjonsvirksomheten131 272 280127 027 420116 816 974
Lønnskostnad10, 14-20 132 399-21 088 927-19 434 890
Avskrivning anleggsmidler2:LINK:https://aarsrapport2022.pts.no/noter/note-2-anleggsmidler/-7 667 818-7 028 066-9 099 046
Annen driftskostnad15:LINK:https://aarsrapport2022.pts.no/noter/note-15-annen-driftskostnad/-21 184 697-15 846 107-11 898 208
:BLUE:Sum driftskostnader-48 984 915-43 963 100-40 432 144
Renteinntekt16:LINK:https://aarsrapport2022.pts.no/noter/note-16-spesifikasjon-av-finansinntekter-og-finanskostnader/2 128 721661 541775 734
Annen finansinntekt16:LINK:https://aarsrapport2022.pts.no/noter/note-16-spesifikasjon-av-finansinntekter-og-finanskostnader/356 208496 515405 517
Annen finanskostnad16:LINK:https://aarsrapport2022.pts.no/noter/note-16-spesifikasjon-av-finansinntekter-og-finanskostnader/-1 222 993-1 106 582-1 052 910
:BLUE:Resultat av finansposter1 261 93651 473128 341
:BLUE:Årsresultat7:LINK:https://aarsrapport2022.pts.no/noter/note-7-egenkapital/83 549 30183 115 79376 513 171
Overføringer
Overført til reguleringsfondet83 549 30183 115 79376 513 171
:BLUE:Sum overføringer83 549 30183 115 79376 513 171

BALANSE

EiendelerNote202220212020
ANLEGGSMIDLER
IMMATERIELLE EIENDELER
:IN:Programvare2:LINK:https://aarsrapport2022.pts.no/noter/note-2-anleggsmidler/26 918 89929 938 96731 629 985
:BLUE::IN:Sum immaterielle eiendeler26 918 89929 938 96731 629 985
VARIGE DRIFTSMIDLER
:IN:Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr2:LINK:https://aarsrapport2022.pts.no/noter/note-2-anleggsmidler/151 347337 083 591 745
:BLUE::IN:Sum varige driftsmidler2:LINK:https://aarsrapport2022.pts.no/noter/note-2-anleggsmidler/151 347337 083591 745
:BLUE::IN:Sum anleggsmidler27 070 24630 276 05032 221 730
OMLØPSMIDLER
FORDRINGER
:IN:Kundefordringer3:LINK:https://aarsrapport2022.pts.no/noter/note-3-kundeutfordringer/2 650 5721 954 2321 552 302
:IN:Andre kortsiktige fordringer4:LINK:https://aarsrapport2022.pts.no/noter/note-4-andre-fordringer/611 0431 094 8391 585 863
:BLUE::IN:Sum fordringer3 261 6153 049 0713 138 166
INVESTERINGER
:IN:Investeringer i finansielle instrumenter5:LINK:https://aarsrapport2022.pts.no/noter/note-5-investeringer-i-finansielle-instrumenter-vurdert-til-virkelig-verdi/482 077 095373 273 416283 003 796
:BLUE::IN:Sum investeringer482 077 095373 273 416283 003 796
Bankinnskudd, kontanter o.l.6:LINK:https://aarsrapport2022.pts.no/noter/note-6-bankinnskudd-trekkrettigheter/41 120 28859 603 79562 887 992
:BLUE:Sum omløpsmidler526 458 998435 926 282349 029 953
:BLUE:Sum eiendeler553 529 243466 202 332381 251 683

Balanse

EGENKAPITAL OG GJELDNote202220212020
EGENKAPITAL
:IN:Reguleringsfond515 833 901432 284 600349 168 808
:BLUE::IN: Sum egenkapital515 833 901432 284 600349 168 807
:BLUE::IN:Sum egenkapital7:LINK:https://aarsrapport2022.pts.no/noter/note-7-egenkapital/515 833 901432 284 600349 168 807
GJELD
KORTSIKTIG GJELD
:IN:Leverandørgjeld8:LINK:https://aarsrapport2022.pts.no/noter/note-8-kortsiktig-gjeld/3 064 5461 240 4641 092 290
:IN:Skyldig offentlige avgifter9:LINK:https://aarsrapport2022.pts.no/noter/note-9-skyldige-offentlige-avgifter/32 632 09030 241 65828 282 418
:IN:Annen kortsiktig gjeld8:LINK:https://aarsrapport2022.pts.no/noter/note-8-kortsiktig-gjeld/1 998 7062 435 6112 708 167
:BLUE::IN:Sum kortsiktig gjeld37 695 34233 917 73232 082 875
:BLUE::IN:Sum gjeld37 695 34233 917 73232 082 875
:BLUE:Sum egenkapital og gjeld553 529 243466 202 332381 251 683

DIREKTE KONTANTSTRØM

202220212020
KONTANTSTRØMMER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER
:IN:Innbetaling av premier1 192 844 6341 114 245 7501 062 563 862
:IN:Innbetaling av statstilskudd26 900 00030 700 00035 000 000
:IN:Utbetalinger til medlemmer-1 060 768 7551 026 989 394-990 974 285
:IN:Innbetaling av renter2 484 9291 158 0561 181 251
:IN:Utbetaling av renter-1 222 993-1 106 582-1 052 910
Utbetalinger vedrørende driften (lønn, driftskostnader etc.):IN:-38 875 857-35 731 245- 31 501 765
:BLUE::IN:Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter121 361 95882 276 58575 216 153
KONTANTSTRØMMER FRA KAPITALFORVALTNING
:IN:Innbetalinger ved salg av verdipapirer for kortsiktige handelsformål2 738 115205 009 14325 945 382
:IN:Utbetalinger ved kjøp av verdipapirer for kortsiktige handelsformål-138 121 567-285 487 537-71 389 135
:IN::BLUE:Netto kontantstrømmer fra kapitalforvaltning-135 383 452-80 478 394-45 443 753
KONTANTSTRØMMER FRA INVESTERING AV DRIFTSMIDLER
:IN:Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler0-128 650-266 250
:IN:Utbetaling ved kjøp av immaterielle eiendeler-4 462 013-4 953 737-7 532 768
:IN::BLUE:Netto kontantstrømmer fra investering av driftsmidler-4 462 013-5 082 387-7 799 018
KONTANTSTRØMMER FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER
:BLUE:Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter-18 483 507-3 284 19621 973 383
Beh. av kont. og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse59 603 79562 887 99240 914 609
:BLUE:Beh. av kont. og kontantekvivalenter ved periodens slutt41 120 28859 603 79562 887 992
AVSTEMMING
:IN:Resultat før skattekostnad83 549 30183 115 79376 513 171
:IN:Tap/gevinst ved salg av eiendeler-112 698-220 174-194 669
:IN:Ordinære avskrivninger7 667 8187 028 0669 099 046
:IN:Endring i kundefordringer-778 605-197 0482 757 172
:IN:Endring i leverandørgjeld1 824 082148 173-742 616
:IN:Poster klassifisert som investerings- eller finansieringsaktiviteter26 692 471-9 570 097-12 528 112
:IN:Endring i andre tidsavgrensningsposter2 519 5891 971 872312 160
:IN::BLUE:Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter121 361 95882 276 58575 216 153