Introduksjon til virksomheten

Om virksomheten og samfunnsoppdraget

Maritim pensjonskasse administrerer en pliktig pensjonsordning for arbeidstakere som er ansatt på norskregistrerte skip. Pensjonsordningen yter pensjon når arbeidstakerne er mellom 60 og 67 år, basert på opparbeidet fartstid for arbeidstakere som var 50 år eller eldre da lov om pensjonsordning for arbeidstakere til sjøs trådte i kraft 1.1.2020. Øvrige arbeidstakere opparbeider seg pensjonsrettigheter på grunnlag av inntekt. Pensjonen for denne gruppen kan utbetales fra arbeidstakeren fyller 62 år, til fylte 80 år, men ikke over en kortere periode enn 7 år.

Pensjonsordningen finansieres i all hovedsak gjennom premie fra arbeidstakerne og arbeidsgiverne/rederne. Staten yter et mindre tilskudd til krigspensjonister. Ordningen administreres av Maritim pensjonskasse, MPK.

Ordningen omfatter i hovedsak arbeidstakere som er norske statsborgere, arbeidstakere med fast bopel i Norge, og fra 1994 også arbeidstakere som er statsborgere i andre EU-/EØS-land og Sveits. I tillegg til arbeidstakere innen ordinær skipsfart omfattes flere grupper i offshorerelaterte virksomheter.

Ivaretakelsen av internasjonale forpliktelser og forpliktelser overfor medlemmer i utlandet er en sentral oppgave for MPK. MPK tilstreber et godt omdømme og høy tillit. MPK samarbeider godt med andre relevante virksomheter og aktører slik at målene for virksomheten nås. MPK skal gi trygghet for pensjoner for sine medlemmer.

Visjon

MPK skal være den mest attraktive pensjonsforvalteren for sjøfolk og rederier.

Virksomhetsidé

MPK er en effektiv pensjonsforvalter som leverer tjenester av høy kvalitet til sjøfolk og rederier.

Verdier

MPK skal være en proaktiv virksomhet, som er kjent for ansvarlighet og nærhet til rederier, sjøfolk og samarbeidspartnere.

Strategiske mål

 • høy kunde- og medlemstilfredshet
 • god økonomi- og likviditetsstyring og lave administrasjonskostnader
 • rett pensjon og premie til rett tid
 • forsvarlig og god forvaltning av ordningens fondsmidler
 • kompetente og engasjerte ledere og medarbeidere, som bidrar til måloppnåelse
 • gode systemer for å sikre god daglig drift

Virksomhetens overordnede mål for 2022

 • rett pensjon til rett tid
 • rettidig og korrekt premieinnkreving
 • tjenester og informasjon som er tilpasset medlemmenes og medlemsvirksomhetenes behov
 • effektiv drift
 • god gjennomføring av reformer
 • bidra til departementets politikkutforming

For våre medlemmer betyr målene at de skal sikres rettigheter i tråd med lov om pensjonsordning for arbeidstakere til sjøs. Medlemmene skal sikres korrekt vedtak om pensjon og korrekt utbetaling til rett tid.

For våre kunder betyr målene korrekt innkreving av premie til rett tid. Pensjonsordningen finansieres etter utlikningsprinsippet ved at løpende inntekter (premie) fra sjømenn og rederier skal dekke løpende utgifter til pensjoner og administrasjon.

Våre medlemmers og kunders behov skal prioriteres gjennom et godt tilpasset tjenestetilbud når det gjelder service, informasjon, tilgjengelighet og kompetanse, levert gjennom selvbetjeningsløsninger og personlig betjening. Våre IT-systemer har en høy automatiseringsgrad, hvilket understøtter og bidrar til å forenkle arbeidsprosessene og forretningsprosessene.

For staten innebærer målene at MPK leverer budsjettinnspill som baserer seg på gode økonomiske anslag, og videreutvikler brukervennlige IT-løsninger. Videre skal MPK søke å oppnå høyest mulig avkastning av fondsplasseringene innenfor vedtatt strategi og gjeldende reglement.

For våre ansatte innebærer målene et godt opplegg for deling og utvikling av kompetanse, og et inkluderende og støttende arbeidsmiljø.

MPKs daglige virke krever samordning med folketrygden og andre ordninger, deriblant Pensjonstrygden for fiskere. Andre viktige samarbeidspartnere er skipsregistrene NOR/NIS og Skatteetaten.

Virksomheten er administrativt underlagt Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

Som forvalter av egen lov har MPK et selvstendig ansvar for å tolke, iverksette og forvalte relevant lovverk med tilhørende forskrifter. Tolkningsspørsmål som er av prinsipiell karakter, skal tas opp med departementet. Departementet blir orientert ved vesentlige endringer i praksis.