Note 12
Tilskudd fra Staten (AID)

2022:BLUE:20212020
Bevilgninger:BLUE:
§ 15-1a Krigsfartstillegg:IN:18 900 00022 700 00027 000 000
§ 15-1b Enkepensjon, mann sluttet før 1.9.39:IN:000
§ 15-1c Pensjon for utenlandsk hvalfangst:IN:000
§ 15-3 Fast årlig tilskudd, varig:IN:8 000 0008 000 0008 000 000
§ 8 Garantitilskudd:IN:000
Sum mottatt tilskudd fra staten26 900 00030 700 00035 000 000

Staten dekker årlig tilskudd av pensjonsutgiftene som skyldes:

  1. krigsfartstillegget,
  2. enkepensjoner etter arbeidstakere som sluttet i pensjonsgivende tjeneste før september 1939,
  3. pensjoner for fartstid i utenlandsk hvalfangst, før september 1939 og etter 31. desember 1945.
  4. I tillegg kommer et fast tilskudd på 8 mill. kroner.

Tilskuddet avrundes til nærmeste hundre tusen kroner.

Ordningen er garantert av staten (Arbeids- og inkluderingsdepartementet) ved at underskudd utover reguleringsfondet dekkes av staten ved garantitilskudd (§ 8). Overskudd i regnskapsåret legges til reguleringsfond. Underskudd dekkes av reguleringsfondet så lenge det er midler i fondet.

MPKs fond forvaltes etter regler som fastsettes av styret.