Note 13
Pensjonsutbetalinger til medlemmer av pensjonskassen

2022:BLUE:20212020
Alderspensjoner under 67 år1 009 760 804963 658 792920 962 555
Alderspensjoner over 67 år3 077 8074 423 2965 370 910
Enkepensjoner22 942 94127 826 17532 095 398
Andre tillegg og fradrag11 161 77415 346 63616 629 451
Tilbakebetaling av premie engangsbeløp15 957 90617 671 41116 546 364
Sum pensjonsutbetalinger:BLUE:1 062 901 2321 028 926 310991 604 678
Korreksjon pensjoner tidligere perioder*60 7956 78988 298
Sum pensjonsutbetalinger korrigert:BLUE:1 062 962 0271 028 933 099991 692 976

Virksomheten har en pensjonsordning som omfatter i alt 5 144 personer pr. 31.12.2022.

Pensjonsutbetalingene i ordningen finansieres etter utligningsprinsippet ved at løpende inntekter av pensjonsavgift fra sjømenn og rederier skal dekke løpende utgifter til pensjoner og administrasjon. Staten finansierer spesielle pensjonsforpliktelser; av disse er krigsfartstillegget den viktigste. Ordningen har ikke kapitaldekning for sine fremtidige forpliktelser, men er garantert av staten.

Det er lagt til grunn en forenklet regnskapsmessig tilnærming til pensjoner. Det er følgelig ikke gjort beregning eller avsetning for eventuell over-/underdekning i pensjonsordningen.

* Tallene viser nettoeffekten av korrigerte pensjoner og innkrevede feilutbetalte pensjoner tidligere år.