Vurdering av fremtidsutsikter

MPKs primære inntektskilde er premien knyttet til de aktive medlemmene i ordningen, og den varierer med sysselsettingen og inntektsnivået til sjøs. Den økonomiske situasjonen i ordningen påvirkes sterkt av konjunktursvingninger, strukturelle forhold og endringer i rammebetingelser for næringen og ordningen. Koronapandemien har i perioden frem til våren 2022 hatt stor innvirkning på deler av bransjen, og da spesielt segmentet passasjerskip. Antall medlemmer i dette segmentet var ved årsslutt 2022 tilbake på samme nivå som før pandemien.

Våre kunder og medlemmer har forventninger om at vi følger med på den stadig raskere utviklingen innen teknologi og digitale løsninger. Vi jobber derfor hele tiden med å forbedre og videreutvikle våre systemer. Vårt langsiktige mål er at tilnærmet 100 % av alle søknader om pensjon skal gjøres via selvbetjeningsløsningen. Utenlandske arbeidstakere, som ikke har tilgang til BankID, må riktignok håndteres manuelt. I 2022 var automatiseringsandelen økende, og var under året som helhet oppe i 94 %.

Det kreves høy kompetanse innenfor flere fagområder for å opprettholde god daglig drift, gjennomføre planlagte utviklingsprosjekter, sørge for god fondsforvaltning, ha en god internkontroll, sørge for å ha god sikkerhet i systemene i en transaksjonsintensiv virksomhet, samt ha en god HR-funksjon. Vi er en liten virksomhet med få ansatte, og for å redusere ressurs- og kompetansesårbarhet må vi være bevisst på hva vi må utøve selv, og hva vi kan kjøpe som tjeneste eksternt. Et viktig og nødvendig tiltak var at vi fra slutten av februar 2022 gikk over til å kjøpe IT-drift og -forvaltning som en tjeneste. Vi har ansatt mange nye medarbeidere de siste to årene, og i 2022 har vi hatt styrking og utvikling av fagkompetansen som satsingsområde.

Vi bruker flere virkemidler for å være en attraktiv arbeidsplass. Dette inkluderer delaktighet i beslutningsprosesser, kompetanseutvikling, stor mulighet for å kunne påvirke sin egen arbeidshverdag, organiserte fellestreninger i arbeidstiden og ulike sosiale aktiviteter.

Den økonomiske utviklingen

Reiserestriksjonene i forbindelse med koronapandemien førte til en betydelig reduksjon i bemanningen hos passasjerskip og ferger i lengre perioder av både 2020 og 2021. Antall medlemmer i dette segmentet var ved årsslutt 2022 tilbake på samme nivå som ved utgangen av 2019. Dette har bidratt til et løft i totale premieinntekter i år sammenlignet med foregående år.

Offshoresektoren var preget av høy usikkerhet med lave oljepriser i 2020, hvor prisen var helt nede i 25 dollar pr. fat i april 2020. Siden den gang har vi opplevd en meget sterk utvikling i oljeprisen, og gjennomsnittlig pris i 2022 har vært på ca. 90 dollar pr. fat.

På grunn av den store andelen aktive medlemmer innen offshoresektoren (51 %), er ordningen spesielt sårbar for endringer i denne sektoren. Aktivitetsnivået påvirkes av utviklingen i oljepris og oljeinvesteringer på norsk sokkel. I våre langtidsanslag (2023–2027) legges det til grunn at sysselsettingen i bransjen opprettholdes det nærmeste året, med en liten nedadgående trend fra 2024. Anslaget baserer seg på en gjennomsnittlig oljepris på 70 dollar pr. fat i 2023 og deretter 60 dollar pr. fat i resten av perioden.

Antall pensjonister er forventet å ligge relativt stabilt de neste tre årene, etterfulgt av en reduksjon fra 2026. Antall enker og andre pensjonister med livsvarige ytelser synker fra år til år, og utgjør en stadig mindre andel av de som får pensjon fra MPK.

Oppsummert betyr dette at MPK forventer å kunne gå med 100–150 mill. kroner i årlig overskudd i planperioden frem til og med 2027. Reguleringsfondet er estimert til å passere 1 mrd. kroner i løpet av 2027. Se tabell under.

Ordningens økonomi 2022 - 2027

I mill. kr20222023E2024E2025E2026E2027E
Inntekter *)1 2211 2511 2511 2711 2891 308
Kostnader-1 112-1 142-1 143-1 188-1 180-1 163
Netto finansposter-251214161820
:BLUE:Resultat per 31.12.8412112398126165
:BLUE:Reguleringsfond per 31.12.5166357588579831 148
*) Herav budsjettert statstilskudd (§ 15)272321181615
Andel statstilskudd av MPKs inntekter2,2 %1,9 %1,6 %1,4 %1,3 %1,1 %

Fremtidsutsikter – forutsetninger

Estimatene for fremtidige pensjonsutbetalinger er beregnet av aktuarfirmaet Gabler, og prognosene for fremtidige premieinntekter er basert på en modell utarbeidet av Oslo Economics.

Fremtidige pensjonsutbetalinger er basert på medlemmers opparbeidede rettigheter, som erfaringsmessig er lettere å estimere enn premieinntektene. Premieinntektene, som varierer med sysselsettingen og inntektsnivået til de yrkesaktive, er det vanskeligere å forutse. I scenarioanalysen som beskrives i neste kapittel, bygger mest sannsynlige utfall (scenario 2) på sist oppdaterte prognoser på henholdsvis premieinntekter og pensjonskostnader.

Scenarioanalyse – fire ulike scenarioer

For å illustrere hvordan ordningens økonomi blir påvirket av utviklingen av antall medlemmer og utviklingen i pensjonskostnader, har ulike scenarioer for perioden 2023–2027 blitt utarbeidet.

De tre første scenarioene representerer alle sannsynlige utfall innenfor planperioden og skal ikke betraktes som noe «best case»- eller «worst case»-scenario. Det siste scenarioet (scenario 4) er utarbeidet for å illustrere hvor stor medlemsreduksjon som skal til for å eliminere reguleringsfondet innen utgangen av 2027.

Scenario 1:

Scenario 1 er det mest optimistiske. Her vil antall medlemmer (sammenlignet med scenario 2) ligge 1500 høyere (5 %) frem mot 2027. Scenarioet baserer seg på en vedvarende høy sysselsetting innen offshore, samt en medlemsutvikling i øvrige segmenter som følger dagens trend. I dette scenarioet er det i tillegg forutsatt at pensjonskostnadene blir 3 % lavere enn beregnet i siste aktuarberegning.

Scenario 2:

Scenario 2 er det scenarioet MPK anser som mest sannsynlig. Drevet av god medlemsutvikling innenfor passasjerskip vil vi i henhold til dette scenarioet passere 30 000 aktive medlemmer i månedene mai til september 2023. Forrige gang dette skjedde, var i oktober 2015.

Den største usikkerheten er knyttet til offshoresektoren. Det er forutsatt en fortsatt høy sysselsetting i 2023, med en moderat nedgang i antall medlemmer fra 2024. I prognosemodellen er det forutsatt en gjennomsnittlig oljepris på 70 dollar pr. fat i 2023, og deretter 60 dollar pr. fat i påfølgende år.

Pensjonskostnadene er i dette scenarioet i henhold til siste aktuarberegning.

Scenario 3:

Scenario 3 er et pessimistisk scenario. Her er det (sammenlignet med scenario 2) tatt høyde for en reduksjon i antall medlemmer på 2000 (7 %) frem mot 2027: en reduksjon innenfor offshore på 1400 (10 %), og i tillegg 600 (7 %) færre medlemmer i segmentet passasjerskip. I dette scenarioet er det forutsatt at pensjonskostnadene blir 3 % høyere enn beregnet i siste aktuarberegning.

Scenario 4:

Det er i tillegg til et optimistisk, et sannsynlig og et pessimistisk scenario utarbeidet et scenario som illustrerer hvor stor medlemsreduksjon som skal til for at hele reguleringsfondet skal bli borte i løpet av fem år (innen utgangen av 2027). Dette forutsetter ca. 23000 aktive medlemmer ved utgangen av planperioden, noe som er nesten 6000 (21 %) færre enn vårt beste estimat.

Når det gjelder pensjonskostnader, er det samme forutsetning som i det pessimistiske scenarioet. Det vil si 3 % høyere kostnader enn hva som er estimert i siste aktuarberegning.

Medlemsutvikling

Figuren ved siden av viser de fire scenarioene, med utviklingen i totalt antall aktive medlemmer i perioden 2023–2027, samt historiske tall for årene 2019–2022.

Det mest sannsynlige scenarioet (scenario 2) bygger på en økning i antall medlemmer i 2023, for deretter å vise en svakt synkende trend frem mot 2027. Sesongvariasjonene i antall medlemmer innenfor hvert år skyldes segmentet passasjerskip, hvor det er vesentlig flere ansatte i sommerhalvåret.

Det kommer frem i figuren over at reguleringsfondet ved et optimistisk scenario vil være på 1616 mill. kroner i 2027. Ved et pessimistisk scenario vil reguleringsfondet være på 592 mill. kroner.

Det som betraktes som det mest sannsynlige scenarioet, innebærer et reguleringsfond på 1148 mill. kroner ved utgangen av 2027.