Note 14
Lønnskostnader og ytelser, godtgjørelser til daglig leder, styret og revisor

Lønnskostnader2022:BLUE:20212020
Lønninger14 360 48116 004 98216 412 048
Aktivering interne timer*00-3 201 420
Arbeidsgiveravgift2 231 9022 419 0942 370 145
Pensjonskostnader (ref. note 10)1 703 6751 553 8451 969 668
Andre ytelser1 836 3421 111 0061 884 448
Sum:BLUE:20 132 39921 088 92719 434 890

*Interne lønnskostnader knyttet til prosjekt «ny lov».

Virksomheten har i 2022 hatt 21,1 avtalte årsverk og 18,9 utførte årsverk.

Ytelser til ledende personer

202220212020
Daglig leder:
Lønn1 558 0711 502 5711 464 730
Pensjonskostnader199 433184 816210 921
Annen godtgjørelse20 93020 33618 622
Sum :BLUE:1 778 4341 707 7231 694 273

202220212020
Styrehonorar:BLUE:71 43877 52076 224

Samlet premiesats for pensjonsinnskudd til SPK 2022 har vært 12,80 %. Premiesatsen for 2021 var 12,30 %.
Det er ikke gitt lån/sikkerhetsstillelse til daglig leder, styrets leder eller andre nærstående parter.
MPK har ingen forpliktelser knyttet til bonus, fratredelse e.l.

Kostnadsført godtgjørelse til revisor

I henhold til lov om Riksrevisjonen av 7. mai 2004 og lov om pensjonsordning for arbeidstakere til sjøs § 19 revideres virksomhetens regnskap av Riksrevisjonen.
Maritim pensjonskasse belastes således ikke for godtgjørelse til revisor.