Slik så 2022 ut for våre medlemmer

*Medlemmer med pensjonsgivende fartstid med latent rett til pensjon
29 885

Aktive

106 294

Med latent rett*

5 144

Pensjonister

Ny pensjonsordning for arbeidstakere til sjøs

Andel aktive medlemmer etter ordning per 31.12.2022

Lov om pensjonstrygd for sjømenn er endret med virkning fra 1. januar 2020 og er nå blitt todelt mellom en fartstidbasert og en inntektsbasert ordning. Hvilken ordning du tilhører avhenger av når du er født og om du er nytt eller eksisterende medlem i Pensjonstrygden for sjømenn.

Utviklingen 20212022
Inntekstbasert ordning74%77%
Fartstidsbasert ordning26%23%
77%

Inntektsbasert ordning
("ny" ordning)
Medlemmer født etter 1. jan 1970

23%

Fartstidsbasert ordning
("gammel" ordning)
Medlemmer født før 1. jan 1970

Aldersfordeling aktive medlemmer

41

Gjennomsnittsalder

41,37 år gammel

Utviklingen de siste 10 årene

Aktive medlemmer (årlig gjennomsnitt)

Pensjonister

Utvikling i aktive medlemmer etter segment

Annen offshore

Passasjerskip

Flyttbare innretninger

Tradisjonell skipsfart

Fiske

Våre segmenter

Aktive medlemmer i løpet av året

2022

2021

Flyttbare innretninger

En flyttbar innretning er et flytende og flyttbar offshoreinnretning, uansett skrogtype, som blir brukt til aktiviteter innen undersioisk petroleumsvirkssomhet. Tvrisk boreskip, jack-up rigger og flyttbare oljeplatformer.

Gjennomsnittsalder
43 år

for flyttbare innretningsarbeidere

Kjønnsfordeling
Kvinner
Menn
Aktive medlemmer i løpet av året

2022

2021

Annen offshore

Skip som blir brukt til forsyning (supply) og vedlikehold av oljeplatformer og andre offshore fartoy. Segmentet inneholder ogsà diverse spesialfartoy.

Gjennomsnittsalder
41 år

for andre offshore arbeidere

Kjønnsfordeling
Kvinner
Menn
Aktive medlemmer i løpet av året

2022

2021

Passasjerskip og ferger

Skip som fører passasjerer som kommersiell drift. Dette innebefatter alt fra store cruiseskip til mindre ferger.

Gjennomsnittsalder
41 år

for ferge-arbeidere

Kjønnsfordeling
Kvinner
Menn
Aktive medlemmer i løpet av året

2022

2021

Tradisjonell skipsfart

Ulike typer lasteskip som transporterer ulik frakt. Dette inkluderer tankskip, bulkskip, stykkgodsskip og kombinertskip.

Gjennomsnittsalder
39 år

for skipfartsarbeidere

Kjønnsfordeling
Kvinner
Menn
Aktive medlemmer i løpet av året

2022

2021

Fiske og fangst

Fiskefartøy er fartøy som benyttes til ervervsmessig fiske eller fangst. PS: Bare det egentlige skipsmannskap er omfattet av pensjonstrygden for sjømenn og ikke fiskere (som omfattes av Garantikassen for fiskere). Medlemmene vist her utgjør derfor i hovedsak kaptein, kokk, maskinister etc.

Gjennomsnittsalder
44 år

for fiskere

Kjønnsfordeling
Kvinner
Menn

Pensjonister & Medlemmer

 • Agder
 • Innlandet
 • Møre og Romsdal
 • Nordland
 • Oslo
 • Rogaland
 • Troms og Finnmark
 • Trøndelag
 • Vestfold og Telemark
 • Vestland
 • Viken
 • Ukjent

353pensjonister

353pensjonister

Totalt i Norge
4 746 pensjonister (92,3 %)
26 591 medlemmer (89,0 %)

Fra utlandet
398 pensjonister (7,7 %)
3 294 medlemmer (11,0 %)

Premieinntekter og pensjonsutbetalinger

Pensjonsutbetalinger

Premieinntekter

MPK i 2022

2022 har vært et spennende år for virksomheten. Vi har hatt god og stabil drift, og vi har oppnådd våre mål og resultatkrav. Samtidig har vi fått på plass mange nye medarbeidere, og drevet storstilt opplæring og kompetansebygging. Videre har vi lagt ut drift og forvaltning av IT-infrastrukturen til ekstern leverandør. På tampen av 2022 skiftet vi også navn.

Les beretning

Årets aktiviteter og resultater

MPK har hatt god måloppnåelse på daglig drift i 2022. Gjennom pandemien opplevde MPK en relativt stor utskiftning av personalet. Vi har imidlertid klart å rekruttere godt kvalifiserte medarbeidere. Med en strukturert plan for opplæring og kompetanseoverføring har MPK lykkes med å redusere kompetanserisiko og sårbarhet i virksomheten. Kompetansesituasjonen vurderes som overveiende god. MPK har gjennom prioriteringer klart å opprettholde god daglig drift. Rett pensjon og rett premie til riktig tid har vært det viktigste, i tillegg til å ha en god kunde- og medlemsservice.

Les mer